ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Op het gebruik van deze website en de daarop of op andere wijze aangeboden diensten/trainingen/advies dan wel mondelinge of schriftelijke deelname aan onze diensten/trainingen/advies zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Lees de voorwaarden aandachtig door voordat u gebruik maakt van deze website. Door gebruik te maken van deze website en/of diensten/trainingen/advies aanvaardt u deze algemene voorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven. Mocht u niet met deze algemene voorwaarden kunnen instemmen, dan kunt u geen gebruik maken van deze website en de daarop aangeboden diensten/trainingen en advies.

 

  1. ALGEMEEN

1.1 Criminaliteitspreventie Nederland ( nader te noemen CPN) levert/faciliteert diverse aanbieders van diensten.

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: “Wederpartij”; de (potentiële) afnemer van diensten via deze website.

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van CPN, alsmede op de eventueel tussen CPN en de Wederpartij gesloten overeenkomst(en) en/of ontstane rechtsverhoudingen, ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar die overeenkomst of rechtshandeling tot stand is gekomen dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd.

1.4 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Productspecifieke voorwaarden maken een onlosmakelijk onderdeel uit van deze algemene voorwaarden.

1.5 Voorwaarden van Wederpartij zijn slechts van toepassing indien en voor zover daarover schriftelijk met CPN overeenstemming is bereikt.

1.6 Indien (een) bepaling(en) van deze algemene voorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen CPN en Wederpartij in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen.

 

  1. UITINGEN

2.1 Alhoewel CPN de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het formuleren van uitingen, waaronder begrepen prijsvergelijkingen, prijslijsten en andere gegevens die op enige (aanstaande) rechtsbetrekking tussen CPN en de wederpartij kan (gaan) duiden kan de Wederpartij hieraan nimmer enig gerechtvaardigd vertrouwen met betrekking tot de juistheid van hierin opgenomen gegevens ontlenen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

2.2 De door CPN in uitingen aangegeven prijzen en tarieven gelden uitsluitend voor de in de aanbieding genoemde prestaties of leveringsomvang.

2.3 Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in euro’s (tenzij anders aangegeven). Per aanbieding wordt expliciet aangegeven of deze inclusief of exclusief BTW en andere heffingen is, welke van overheidswege worden opgelegd.

 

  1. BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID

3.1 Een door CPN aangegane verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting. CPN zal de door haar te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, al dan niet door inschakeling van derden.

3.2 CPN is niet aansprakelijk voor schade van Deelnemer tenzij deze schade door CPN opzettelijk dan wel door bewuste roekeloosheid is veroorzaakt.

3.3 CPN is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade van en/of veroorzaakt door de derden.

3.4 CPN is niet aansprakelijk voor enig defect dat verband houdt met een indringing in haar computersysteem of met de aanwezigheid van een virus of van fouten die bepaalde functies van de systemen van CN kunnen aantasten. Gezien de aan internet eigen technische kenmerken kan CPN noch onderbreking van de toegang tot haar systemen wegens onderhoud, noch een vertraging in de overdracht van de informatie, noch een defect aan haar server uitsluiten.

 

  1. OVERMACHT EN / OF BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN

4.1 Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming die CPN niet kan worden toegerekend doordat zij niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, waaronder begrepen het geval, dat CPN door een (toerekenbare) tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is haar diensten te verrichten.  Onder overmacht wordt onder meer begrepen:

  • bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard en onverschillig op welke wijze ontstaan;
  • vertraagde of te late toelevering door een of meerdere leveranciers van diensten van CPN.;
  • transportmoeilijkheden of -belemmeringen van elke aard, waardoor de aanvangst tijd naar de Wederpartij wordt gehinderd of belemmerd.

4.2 CPN heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien enige omstandigheid (verdere) nakoming verhindert.

4.3 Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van CPN opgeschort. Indien de periode van opschorting langer duurt dan dertig dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.

 

  1. DIVERSEN

5.1 Indien door CPN gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de voorwaarden te eisen. Wederpartij kan nimmer enig recht doen latengelden op grond van het feit dat CPN deze voorwaarden soepel toepast.

5.2 CPN is bevoegd bij de uitvoering van de opdrachten(en) van Wederpartij gebruik te maken van derden.

5.3 CPN doet er alles aan om zo zorgvuldig en correct mogelijk te werken. Mocht er toch wat misgaan, dan handelt CPN af volgens de procedure zoals beschreven op haar website.

5.4 CPN houdt technische informatie of bedrijfsgegevens die zij heeft ontvangen van de Wederpartij in het kader van het leveren van diensten geheim en gebruikt deze niet of maakt deze niet bekend aan derden tenzij een wettelijke bepaling of nadere regelgeving dit vereist of indien dit wordt verzocht door de Wederpartij. Deze verplichting blijft van kracht onverminderd de beëindiging van een Dienst. Deze verplichting is niet van toepassing op technische informatie of bedrijfsgegevens, die al in het bezit van de CPN waren
voor de openbaring daarvan in de uitvoering van het leveren van Diensten; deel uitmaken of gaan uitmaken van het publieke domein buiten de schuld van CPN;

of CPN op andere wijze heeft verkregen vanuit een onafhankelijke bron, anders dan onder een geheimhoudingsplicht. 

5.5 CPN is niet aansprakelijk voor gederfde winst, contractbreuk, verlies van gebruikers, indirecte schade, gevolgschade, schade, of onkosten welke is veroorzaakt als gevolg van een handeling, nalaten, of een fout of is veroorzaakt door een onnauwkeurigheid in informatie of advies afgegeven door of namens CPN.

 

 

 

  1. TOEPASSELIJKE RECHT EN GESCHILLENREGELING

6.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van CPN is het Nederlands recht van toepassing.

6.2 Geschillen tussen CPN en Wederpartij zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam.

Op verzoek worden onze `Algemene Voorwaarden’ digitaal of per fysieke post naar u verzonden. Neem hiervoor contact met ons op.